News

2022/01/03 2022台北國際工具機展覽會


2022台北國際工具機展覽會 
工具機區 , 攤位號  R0514 
日期: 2022/2/21至2022/2/26,10:00 - 18:00  (最後一天至18:00) 
地點: 台北南港展覽館2館 (TaiNEX 2) (台北市南港區經貿二路2號)

2022台北國際工具機展覽會官方網站線上產覽相關連結: 
https://www.timtos.com.tw/zh-tw/menu/7B915BD6AB68F5E5D0636733C6861689/info.html 

攤位平面圖
TIMTOS 2022 TMTS 2022攤位圖

南港展覽館交通圖
TIMTOS 2022 TMTS 2022TIMTOS2022 TMTS2022 線上展覽
日期: 2022/2/21至2022/2/26 刀具.工具及配件區 , 攤位號R0514.   信義區, 台北市